การใส่เลขหน้าสารบัญ

หน้าสารบัญนั้น เป็นส่วนนำของรายงาน การใส่เลขหน้า ระเบียบการพิมพ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้แตกต่างไปจากการใส่เลขหน้าในเนื้อหา

บางสำนักให้ใส่เป็นตัวเลขไทยบ้าง  หรือบางสำนักก็ให้ตัวเลขอารบิกบ้าง หรือบางสำนักก็กำหนดให้เป็นตัวอักษรบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในวงเล็บ

ในการใส่เลขหน้าของสารบัญรวมถึงส่วนอื่น เช่น กิตติกรรมประกาศ เป็นต้น ก็ต้องกำหนดอย่างเดียวกัน

ในการจะใส่เลขหน้าสารบัญก็ต้องมีมาตรฐานที่ควรจะเป็น คือ ท่านต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นมาตรฐานเสียก่อน 

หาอ่านได้ในบทความ “การใส่เลขหน้า

1) ขอให้ท่านผู้อ่านคลิกที่แถบ Insert ที่ผมระบายสีเหลืองไว้ แล้วขอให้สังเกต ที่ผมระบายสีเขียวไว้ก็คือ Page Number


 หน้าจอของท่านผู้อ่าน อาจจะไม่เหมือนของผม เพราะ ผมได้บีบหน้าจอเข้ามา เพื่อจะใช้โปรแกรมจับภาพ  แต่มันจะอยู่แถวๆ นั้นแหละ

2) ต่อไปคลิก Page Number ก็จะมีเมนูยาวลงมา ก็คลิก Top of Page ก็จะมีเมนูออกมาอีก ปกติจะอยู่ข้างๆ ก็ให้คลิก plain Number 3

3) เลขหน้าก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดโดยโปรแกรม  ท่านผู้อ่านก็ปรับให้เป็นตัวอักษรเดียวกันกับตัวอักษรของเนื้อหา  ขนาด 14 พอยน์ก็แล้วกัน


 4) ต่อไปให้คลิก Page Number ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีเมนูยาวลงมา  คราวนี้ให้คลิก Format Page Number

หน้าต่าง Format Page Number ก็จะลอยขึ้นมา ดังภาพ


 5) ต่อไปให้คลิกเครื่องหมายบั้งชี้ลง ก็จะมีรูปแบบของตัวอักษรให้เลือกมากมาย สมมุติว่า เราต้องการให้เป็นตัวอักษร เราก็เลือก ก ข ค

เมื่อเลือกแล้ว ตัวเลขหน้าสารบัญตั้งแต่แรก ก็จะกลายเป็นตัวอักษร  แต่ยังไม่มีวงเล็บ

6) ต่อไปเราก็ดับเบิ้ลคลิกตรงตัว ก ที่หน้าแรกเลย  แล้วก็พิมพ์วงเล็บใส่ลงไป  หน้าอื่นๆ ก็จะมีวงเล็บทุกหน้าไม่ต้องไปทำทีละหน้า ให้ปวดเฮด และเพลียฮาร์ท..........